ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaardenR&B Agency

Artikel 1. Definities

In deze Algemenevoorwaarden (hierna te noemen: ”deze Voorwaarden”) van R&B Agency

(Hierna te noemen:“R&B Agency” een éénmanszaak) hebben de onderstaande begrippen de volgendebetekenis:

1. R&B Agency:R&B Agency, gevestigd te Papendrecht onder KvK nr. 74420267.

2. Klant: degene metwie R&B Agency een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: R&BAgency en klant samen.

4. Consument: eenklant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2.Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaardenzijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen,overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens R&BAgency.

2. Partijen kunnenalleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijkzijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten detoepasselijkheid van aanvullen en/of afwijkende algemene voorwaarden van deklant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3.Aanbiedingen en offertes

1. Aanbiedingen enoffertes van R&B Agency zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijkanders vermeld.

2. Een aanbod ofofferte is maximaal 1 dag geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in hetaanbod of de offerte staat vermeld.

3. Als de klant eenaanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt hetaanbod of de offerte.

4. Aanbiedingen enoffertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk enschriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 4.Totstandkoming

De overeenkomst tussenR&B Agency en opdrachtgever/klant komt tot stand door:

Ofwel ondertekeningvan een offerte/opdrachtbevestiging door opdrachtgever en R&B Agency,

Ofwel door invullingvan een (digitaal) inschrijvingsformulier via de website,

Ofwel door eendigitale aanmelding of toezegging via rb_marketingagency@hotmail.com

Artikel 5. AnnuleringDienst (door klant)

De opdrachtgever kande diensten schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigddoor R&B Agency. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:

 Datum annuleringopen inschrijving Kosten voor gebruiker

 2 tot 4 wekenvoor het begin van de cursus geen kosten

 Minder dan 2weken voor het begin van de cursus 70% van de cursuskosten

 Nietverschijnen/deelnemen aan de cursus 100% van de cursuskosten

Artikel 6. AnnuleringDienst (door RB Agency)

R&B Agency kan deDienst ten allen tijde en zonder opgaaf van reden annuleren.opdrachtgever/gebruiker krijgt dan het reeds betaalde cursusgeld terug.

Artikel 7. Prijzen

1. Bij een offertewordt de prijs vooraf schriftelijk vastgelegd. De prijzen voordiensten/cursussen in het open aanbod zijn onder voorbehoud. R&B Agencyheeft het recht prijzen van diensten/cursussen gemotiveerd te wijzigen.

2. De consument heefthet recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhogingzoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijkeregeling.

3. R&B Agencyheeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

Artikel 8. Gevolgenniet tijdig betalen

1. Betaalt de klantniet binnen de overeengekomen termijn, dan is R&B Agency gerechtigd dewettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening tebrengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van eenmaand voor een hele maand wordt gerekend.

2. De incassokostenworden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijkeincassokosten.

3. Wanneer de klantniet tijdig betaalt, mag R&B Agency zijn verplichtingen opschorten totdatde klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

4. In geval vanliquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van deklant, zijn de vorderingen van R&B Agency op de klant onmiddellijk opeisbaar.

5. Weigert de klantzijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door R&B Agency, danis hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan R&B Agency te betalen.

Artikel 9. Facturering

1. Betaling van hetverschuldigde offerte dan wel cursusgeld moet binnen 1 dag na deopdrachtbevestiging plaatsvinden. Bij het niet nakomen van debetalingsverplichting kan R&B Agency overgaan tot gerechtelijke ofbuitengerechtelijke invordering. De kosten daarvan komen voor rekening vanopdrachtgever/gebruiker. Wanneer bij aanvang van de opdracht of cursus niet hetgehele overeengekomen bedrag is voldaan, wordt het recht op deelname aan decursus opgeschort, totdat het volledige overeengekomen bedrag is voldaan. Debetalingsverplichting blijft onverkort bestaan.

Artikel 10.Intellectuele eigendommen

R&B Agencyrespectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronderauteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot in de cursus danwel op andere plekken gepresenteerde informatie, waaronder video’s, teksten,grafisch materiaal en logo’s. De gebruiker erkent de (intellectuele)eigendomsrechten van R&B Agency op de inhoud van de website, zowel in haargeheel, als gedeelten daarvan, dan wel vervat in alle aantoonbaar daaropgebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daaropgebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking,veredeling of prestatie door een ander dan R&B Agency.

Verspreiding in welkevorm dan ook is ten strengste verboden en een compenserende schadevergoedingzal worden gevorderd van overtredende partijen, zowel zakelijke alsparticuliere personen.

Artikel 11. Overigebepalingen

Hetopleidingsmateriaal danwel andere uitingen bevatten uitsluitend de persoonlijkeideeën en opinies van R&B Agency. De informatie die het opleidingsmateriaalbevat heeft louter een educatieve waarde.

De Dienst wordt doorR&B Agency naar eigen inzicht uitgevoerd, maar in elk geval naar behoren enmet volledige inzet, inzicht en kennis. Opdrachtgever erkent dat opdrachtgevergeen enkele instructiebevoegdheid heeft ter zake van de door R&B Agency uitte voeren diensten.

R&B Agency bezitgeen vergunning voor advisering over financiële diensten of voor beleggingenvan de Nederlandse Bank. R&B Agency voorziet uitdrukkelijk niet in hetgeven van beleggingsadviezen op welke wijze dan ook. Opdrachtgever erkent datniets op de website beleggingsadviezen bevat en dat geen enkel onderdeel van dewebsite als zodanig beschouwd dient te worden. De door R&B Agency aangebodendiensten leggen enkel en alleen uit hoe beleggen werkt en geven algemenebeleggingstips. Opdrachtgever dient zelf rekening te houden met de risico’s diebeleggen met zich meebrengen.

R&B Agency is nietverantwoordelijk voor eventuele financiële schade/ financieel verlies diegebruiker oploopt tijdens het beleggen.

R&B Agency staatniet in voor de reacties die andere gebruikers op de website op bepaaldeonderdelen geven. R&B Agency zal zich inspannen om onjuiste of onvolledigereacties te verbeteren of te verwijderen, maar garandeert niet dat dit directgebeurd. Het is mogelijk dat er onwaarheden door andere gebruikers op dewebsite worden geplaatst.

De totaleaansprakelijkheid van R&B Agency tegenover klant wegens toerekenbaretekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding vanmaximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusiefbtw).

Hoewel hetopleidingsmateriaal met de uiterste zorg is samengesteld, kan er geen enkeleaansprakelijkheid aanvaard worden voor eventuele onvolledigheid ofonjuistheden, dan wel de gevolgen daarvan.

R&B Agency is eenwerk in uitvoering en als zodanig kunnen dingen worden gewijzigd, toegevoegd ofweggenomen. We behouden ons het recht voor om de website en deze voorwaardenvan tijd tot tijd bij te werken, naar eigen goeddunken en zonder enigekennisgeving. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om op de hoogte teblijven van de nieuwste Algemene voorwaarden.

ARTIKEL 12.Uitsluiting herroepingsrecht

– Artikel 6:230pBurgerlijk Wetboek is van toepassing:

Het herroepingsrechtvervalt voortijdig bij de levering van digitale inhoud die niet op eenmateriële drager is geleverd. Zover wij met de nakoming zijn begonnen met u enu uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft verleend, dat wij deovereenkomst onmiddellijk uitvoeren voordat de bedenktijd is afgelopen en uerkent dat u uw herroepingsrecht verliest als de levering van de digitaleinhoud is begonnen.

Uitsluitingherroepingsrecht

De klant kan eenovereenkomst met betrekking tot de online aankoop in afwijking van hetwettelijk herroepingsrecht voor consumenten niet ontbinden omdat:

– de klant bij hetaangaan van de overeenkomst heeft verklaard afstand te doen van zijn recht vanontbinding zodra R&B Agency de overeenkomst tot het verrichten van dienstenis nagekomen;

– het de levering vanzaken betreft die een zeer beperkte houdbaarheid in de volatiele markt hebben;

– de klant bij hetaangaan van de overeenkomst direct over de digitale informatie kan beschikkenen het product/de dienst vergelijkbaar is met de levering van kranten,tijdschriften of magazines;

– het betreft delevering van digitale inhoud die niet op een materiële gegevensdrager isgeleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaandetoestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmeeafstand doet van zijn recht van ontbinding.

ARTIKEL 13. Beleggen

De inhoud van decursussen kan fouten bevatten en dient dan ook niet gebruikt te worden voor hetnemen van belangrijke financiële beslissingen. Stel bij grote bedragen altijdeen professional aan. R&B Agency is niet aansprakelijk voor eventueleontstane schade door de inhoud.

ARTIKEL 14. Privacy

R&B Agency zal uwgegevens niet direct aan derden verstrekken. (Zie onze privacy policy)

ARTIKEL 15.Geheimhouding

1. De klant houdtieder informatie (in welke vorm dan ook) die hij van R&B Agency ontvangtgeheim.

2. Hetzelfde geldtvoor alle andere informatie betreffende R&B Agency waarvan de klant weet ofredelijkerwijs kan vermoeden da deze geheim of vertrouwelijk is, dan welwaarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan R&B Agency schade kanberokken.

3. De klant neemt allenodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemdeinformatie ook geheimhoudt.

4. De in dit artikelomschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie”

* Die al openbaar wasvoordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is gewordenzonder dat dit het gevolg was van een schending van geheimhoudingsplicht van deklant.

* Die door de klantopenbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke verplichting.

Artikel 16.Boetebeding

1. Indien de anderepartij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of overintellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding tenbehoeve van handelsnaam een onmiddellijke opeisbare boete.

* is de andere partijeen consument dan bedraagt deze boete € 1.000,00

* is de andere partijeen rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000,00

2. Daarnaast verbeurtde andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elkedag dat die overtreding voortduurt.

3. Voor het verbeurenvan deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijkeprocedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

4. Het verbeuren vande in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan deoverige rechten van R&B Agency.

Artikel 17. Recht enbevoegde rechter

1. Op iedereovereenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandserechter in het arrondissement waar R&B Agency is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillentussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 01 mei 2021.Algemene voorwaarden R&B Agency

Artikel 1. Definities

In deze Algemenevoorwaarden (hierna te noemen: ”deze Voorwaarden”) van R&B Agency

(Hierna te noemen:“R&B Agency” een éénmanszaak) hebben de onderstaande begrippen de volgendebetekenis:

1. R&B Agency:R&B Agency, gevestigd te Papendrecht onder KvK nr. 74420267.

2. Klant: degene metwie R&B Agency een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: R&BAgency en klant samen.

4. Consument: eenklant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2.Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaardenzijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen,overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens R&BAgency.

2. Partijen kunnenalleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijkzijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten detoepasselijkheid van aanvullen en/of afwijkende algemene voorwaarden van deklant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3.Aanbiedingen en offertes

1. Aanbiedingen enoffertes van R&B Agency zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijkanders vermeld.

2. Een aanbod ofofferte is maximaal 1 dag geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in hetaanbod of de offerte staat vermeld.

3. Als de klant eenaanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt hetaanbod of de offerte.

4. Aanbiedingen enoffertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk enschriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 4.Totstandkoming

De overeenkomst tussenR&B Agency en opdrachtgever/klant komt tot stand door:

Ofwel ondertekeningvan een offerte/opdrachtbevestiging door opdrachtgever en R&B Agency,

Ofwel door invullingvan een (digitaal) inschrijvingsformulier via de website,

Ofwel door eendigitale aanmelding of toezegging via rb_marketingagency@hotmail.com

Artikel 5. AnnuleringDienst (door klant)

De opdrachtgever kande diensten schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering isbevestigd door R&B Agency. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:

 Datum annuleringopen inschrijving Kosten voor gebruiker

 2 tot 4 wekenvoor het begin van de cursus geen kosten

 Minder dan 2weken voor het begin van de cursus 70% van de cursuskosten

 Nietverschijnen/deelnemen aan de cursus 100% van de cursuskosten

Artikel 6. AnnuleringDienst (door RB Agency)

R&B Agency kan deDienst ten allen tijde en zonder opgaaf van reden annuleren.opdrachtgever/gebruiker krijgt dan het reeds betaalde cursusgeld terug.

Artikel 7. Prijzen

1. Bij een offertewordt de prijs vooraf schriftelijk vastgelegd. De prijzen voordiensten/cursussen in het open aanbod zijn onder voorbehoud. R&B Agencyheeft het recht prijzen van diensten/cursussen gemotiveerd te wijzigen.

2. De consument heefthet recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhogingzoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijkeregeling.

3. R&B Agencyheeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

Artikel 8. Gevolgenniet tijdig betalen

1. Betaalt de klantniet binnen de overeengekomen termijn, dan is R&B Agency gerechtigd dewettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening tebrengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van eenmaand voor een hele maand wordt gerekend.

2. De incassokostenworden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijkeincassokosten.

3. Wanneer de klantniet tijdig betaalt, mag R&B Agency zijn verplichtingen opschorten totdatde klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

4. In geval vanliquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van deklant, zijn de vorderingen van R&B Agency op de klant onmiddellijkopeisbaar.

5. Weigert de klantzijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door R&B Agency, danis hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan R&B Agency te betalen.

Artikel 9. Facturering

1. Betaling van hetverschuldigde offerte dan wel cursusgeld moet binnen 1 dag na deopdrachtbevestiging plaatsvinden. Bij het niet nakomen van debetalingsverplichting kan R&B Agency overgaan tot gerechtelijke ofbuitengerechtelijke invordering. De kosten daarvan komen voor rekening vanopdrachtgever/gebruiker. Wanneer bij aanvang van de opdracht of cursus niet hetgehele overeengekomen bedrag is voldaan, wordt het recht op deelname aan decursus opgeschort, totdat het volledige overeengekomen bedrag is voldaan. Debetalingsverplichting blijft onverkort bestaan.

Artikel 10.Intellectuele eigendommen

R&B Agencyrespectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronderauteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot in de cursus danwel op andere plekken gepresenteerde informatie, waaronder video’s, teksten,grafisch materiaal en logo’s. De gebruiker erkent de (intellectuele)eigendomsrechten van R&B Agency op de inhoud van de website, zowel in haargeheel, als gedeelten daarvan, dan wel vervat in alle aantoonbaar daaropgebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daaropgebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking,veredeling of prestatie door een ander dan R&B Agency.

Verspreiding in welkevorm dan ook is ten strengste verboden en een compenserende schadevergoedingzal worden gevorderd van overtredende partijen, zowel zakelijke alsparticuliere personen.

Artikel 11. Overigebepalingen

Hetopleidingsmateriaal danwel andere uitingen bevatten uitsluitend de persoonlijkeideeën en opinies van R&B Agency. De informatie die het opleidingsmateriaalbevat heeft louter een educatieve waarde.

De Dienst wordt doorR&B Agency naar eigen inzicht uitgevoerd, maar in elk geval naar behoren enmet volledige inzet, inzicht en kennis. Opdrachtgever erkent dat opdrachtgevergeen enkele instructiebevoegdheid heeft ter zake van de door R&B Agency uitte voeren diensten.

R&B Agency bezitgeen vergunning voor advisering over financiële diensten of voor beleggingenvan de Nederlandse Bank. R&B Agency voorziet uitdrukkelijk niet in hetgeven van beleggingsadviezen op welke wijze dan ook. Opdrachtgever erkent datniets op de website beleggingsadviezen bevat en dat geen enkel onderdeel van dewebsite als zodanig beschouwd dient te worden. De door R&B Agencyaangeboden diensten leggen enkel en alleen uit hoe beleggen werkt en gevenalgemene beleggingstips. Opdrachtgever dient zelf rekening te houden met derisico’s die beleggen met zich meebrengen.

R&B Agency is nietverantwoordelijk voor eventuele financiële schade/ financieel verlies diegebruiker oploopt tijdens het beleggen.

R&B Agency staatniet in voor de reacties die andere gebruikers op de website op bepaaldeonderdelen geven. R&B Agency zal zich inspannen om onjuiste of onvolledigereacties te verbeteren of te verwijderen, maar garandeert niet dat dit directgebeurd. Het is mogelijk dat er onwaarheden door andere gebruikers op dewebsite worden geplaatst.

De totaleaansprakelijkheid van R&B Agency tegenover klant wegens toerekenbaretekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding vanmaximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusiefbtw).

Hoewel hetopleidingsmateriaal met de uiterste zorg is samengesteld, kan er geen enkele aansprakelijkheidaanvaard worden voor eventuele onvolledigheid of onjuistheden, dan wel degevolgen daarvan.

R&B Agency is eenwerk in uitvoering en als zodanig kunnen dingen worden gewijzigd, toegevoegd ofweggenomen. We behouden ons het recht voor om de website en deze voorwaardenvan tijd tot tijd bij te werken, naar eigen goeddunken en zonder enigekennisgeving. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om op de hoogte teblijven van de nieuwste Algemene voorwaarden.

ARTIKEL 12.Uitsluiting herroepingsrecht

– Artikel 6:230pBurgerlijk Wetboek is van toepassing:

Het herroepingsrechtvervalt voortijdig bij de levering van digitale inhoud die niet op eenmateriële drager is geleverd. Zover wij met de nakoming zijn begonnen met u enu uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft verleend, dat wij deovereenkomst onmiddellijk uitvoeren voordat de bedenktijd is afgelopen en uerkent dat u uw herroepingsrecht verliest als de levering van de digitaleinhoud is begonnen.

Uitsluitingherroepingsrecht

De klant kan eenovereenkomst met betrekking tot de online aankoop in afwijking van hetwettelijk herroepingsrecht voor consumenten niet ontbinden omdat:

– de klant bij hetaangaan van de overeenkomst heeft verklaard afstand te doen van zijn recht vanontbinding zodra R&B Agency de overeenkomst tot het verrichten van dienstenis nagekomen;

– het de levering vanzaken betreft die een zeer beperkte houdbaarheid in de volatiele markt hebben;

– de klant bij hetaangaan van de overeenkomst direct over de digitale informatie kan beschikkenen het product/de dienst vergelijkbaar is met de levering van kranten,tijdschriften of magazines;

– het betreft delevering van digitale inhoud die niet op een materiële gegevensdrager isgeleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaandetoestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmeeafstand doet van zijn recht van ontbinding.

ARTIKEL 13. Beleggen

De inhoud van decursussen kan fouten bevatten en dient dan ook niet gebruikt te worden voor hetnemen van belangrijke financiële beslissingen. Stel bij grote bedragen altijdeen professional aan. R&B Agency is niet aansprakelijk voor eventueleontstane schade door de inhoud.

ARTIKEL 14. Privacy

R&B Agency zal uwgegevens niet direct aan derden verstrekken. (Zie onze privacy policy)

ARTIKEL 15.Geheimhouding

1. De klant houdtieder informatie (in welke vorm dan ook) die hij van R&B Agency ontvangtgeheim.

2. Hetzelfde geldtvoor alle andere informatie betreffende R&B Agency waarvan de klant weet ofredelijkerwijs kan vermoeden da deze geheim of vertrouwelijk is, dan welwaarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan R&B Agency schade kanberokken.

3. De klant neemt allenodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemdeinformatie ook geheimhoudt.

4. De in dit artikelomschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie”

* Die al openbaar wasvoordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is gewordenzonder dat dit het gevolg was van een schending van geheimhoudingsplicht van deklant.

* Die door de klantopenbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke verplichting.

Artikel 16.Boetebeding

1. Indien de anderepartij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of overintellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding tenbehoeve van handelsnaam een onmiddellijke opeisbare boete.

* is de andere partijeen consument dan bedraagt deze boete € 1.000,00

* is de andere partijeen rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000,00

2. Daarnaast verbeurtde andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elkedag dat die overtreding voortduurt.

3. Voor het verbeurenvan deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijkeprocedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

4. Het verbeuren vande in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan deoverige rechten van R&B Agency.

Artikel 17. Recht enbevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomsttussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandserechter in het arrondissement waar R&B Agency is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillentussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 01 mei2021.